شاخص هاي مهم براي تعيين اين که شما در معرض بيماري هاي قلبي هستيد يا نه عبارتند از ميزان فشار خون و ميزان کلسترول خون.
در صورتي که ميزان فشار خون يا کلسترول خون در حد خطرناک يا نزديک به آن باشد، لازم است اقداماتي براي حفظ سلامت قلب تان انجام دهيد. اما اين ميزان خطرناک اعداد تقريبا مشخصي دارد.


مجله علمی تفریحی توریا منبع : مجله توریا |ميزان استاندارد فشار خون و کلسترول چقدر بايد باشد؟ منبع : مجله علمی تفریحی توریا |ميزان استاندارد فشار خون و کلسترول چقدر بايد باشد؟ منبع : مجله علمی تفریحی توریا |ميزان استاندارد فشار خون و کلسترول چقدر بايد باشد؟
برچسب ها : ميزان ,کلسترول ,فشار ,ميزان فشار